Panel

business

پنل مدیریتی وبسایت

بوسیله این پنل مدیریتی و فرمها و داشبوردهای مربوطه می توانید کسب و کار خود را در هر لحظه و مکانی مدیریت نمائید و به تمامی اطلاعات ریز کسب و کار خود دسترسی پیدا کنید

فرم ورود به انبار

بوسیله این فرم می توانید اطلاعات و مشخصات اقلام ورودی به انبار را ثبت نمائید و با استفاده از داشبوردهای مدیریتی مرتبط ، در هر زمانی به اطلاعات مورد نظر درخصوص مشتریان دسترسی پیدا نمائید

فرم گزارش کار

بوسیله این فرم می توانید تمامی اطلاعات فنی و ریالی مربوط به کارکرد روزانه کسب و کار خود را ثبت نمائید. پیشنهاد می شود این فرم بصورت روزانه و مدون و پس از انجام کار هر مشتری ثبت و تکمیل گردد

فرم ثبت پزشکان

بوسیله این فرم می توانید اطلاعات و مشخصات پزشکان را ثبت نمائید و با استفاده از داشبوردهای مدیریتی مرتبط ، در هر زمانی به اطلاعات مورد نظر درخصوص مشتریان دسترسی پیدا نمائید

فرم ثبت مشتریان

بوسیله این فرم می توانید اطلاعات و مشخصات مشتریان را ثبت نمائید و با استفاده از داشبوردهای مدیریتی مرتبط ، در هر زمانی به اطلاعات مورد نظر درخصوص مشتریان دسترسی پیدا نمائید

داشبورد ورود به انبار

بوسیله این داشبورد می توانید اطلاعات و مشخصات اقلام ورودی به انبار را با استفاده از ابزارهای جستجوی پیشرفته، در هر زمانی مشاهده نمائید و به آنها دسترسی داشته باشید

داشبورد ثبت کارکرد

بوسیله این داشبورد می توانید به گزارشات عملکرد تا کنون دسترسی پیدا نمائید و با استفاده از ابزارهای جستجوی پیشرفته ، به داده های مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید

داشبورد پرونده پزشکان

در این داشبورد می توانید تمامی اطلاعات مربوط به پرونده پزشکان را مشاهده نمائید و با استفاده از ابزارهای جستجوی پیشرفته ، به داده های مورد نظر دسترسی پیدا کنید

داشبورد ثبت مشتریان

در این داشبورد می توانید تمامی اطلاعات مربوط به پرونده مشتریان را مشاهده نمائید و با استفاده از ابزارهای جستجوی پیشرفته ، به داده های مورد نظر دسترسی پیدا کنید

فرم خروج از انبار

بوسیله این فرم می توانید اطلاعات و مشخصات اقلام خروجی از انبار را ثبت نمائید و با استفاده از داشبوردهای مدیریتی مرتبط ، در هر زمانی به اطلاعات مورد نظر درخصوص مشتریان دسترسی پیدا نمائید

داشبورد موجودی انبار

بوسیله این داشبورد می توانید آخرین موجودی انبار را مشاهده نمائید و در صورت اختلاف بین اطلاعات اعلام شده و بازرسی فیزیکی وجود داشته باشد می توان به انالیز کسری ها پرداخت

فرم هزینه کرد

بوسیله این فرم می توانید تمامی هزینه های انجام پذیرفته در کسب و کار چه هزینه های مستقیم ناشی از خرید اقلام مورد نیاز و چه هزینه های بالاسری را ثبت نمائید و آنها را مستند کنید

فرم ثبت ذینفعان

بوسیله این فرم می توانید اطلاعات و مشخصات ذینفعان را ثبت نمائید و با استفاده از داشبوردهای مدیریتی مرتبط ، در هر زمانی به اطلاعات مورد نظر درخصوص ذینفعان دسترسی پیدا نمائید

داشبورد خروج از انبار

بوسیله این داشبورد می توانید اطلاعات و مشخصات اقلام خروجی از انبار را با استفاده از ابزارهای جستجوی پیشرفته، در هر زمانی مشاهده نمائید و به آنها دسترسی داشته باشید

داشبورد سود و زیان

بوسیله این داشبورد که از حاصل کسر درامدها و هزینه ها بدست می اید می توان بصورت لحظه ای از آخرین وضعیت سود و زیان کسب و کار مطلع شد

داشبورد هزینه ها

بوسیله این داشبورد می توانید به تمامی اطلاعات مربوط به هزینه کرد کسب و کار ، شامل هزینه های مستقیم و هزینه های بالاسری دسترسی پیدا کنید

داشبورد ثبت ذینفعان

در این داشبورد می توانید تمامی اطلاعات مربوط به پرونده ذینفعان را مشاهده نمائید و با استفاده از ابزارهای جستجوی پیشرفته ، به داده های مورد نظر دسترسی پیدا کنید